งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 2561

- ต่อเนื่องในโอกาสปีใหม่ประจำปี 2561 บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมวันดังกล่าวในตอนท้ายของการทำกิจกรรมภายในแผนก (กิจกรรม 5 ส.) ในส่วนของสินค้าคลังสินค้าและรับ ฟังกิจกรรมจากทีมผู้บริหารในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นการทำงานเป็นทีมวิธีการจัดลำดับความสำคัญต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนุกสนามให้แก่พนักงานในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันของทีมงานเกม  
- ในช่วงเย็นมีการจัดโต๊ะจีนภายใน บริษัท ฯ พนักงานและครอบครัว สอยดาวจากท่านผู้บริหาร