เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.

เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.

 บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.

         

        ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด เข้ารับป้ายโครงการร้านค้า มอก. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของคณะท่านผู้บริหารของบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่แก่ผู้บริโภค หรือผู้ที่นำไปใช้งาน

        ทางบริษัท ฯ มีความตั้งใจเสมอมา ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับการส่งมอบบริการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนโยบายคุณภาพของบริษัท มอบความเป็นมิตร รักความก้าวหน้า ปรับปรุง พัฒนา รักษามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อส่วนรวม