โครงการ Smart Business Transformation

โครงการ Smart Business Transformation

ในงาน The FinLab Thailand Showcase Day ณ โรงภาพยนต์สยามภาวลัย ชั้น 6 ของสยามพารากอน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัดได้เข้าร่วมในฐานะ 1 ใน 15 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Smart Business Transformation 2019 

โดยโครงการนี้ ดำเนินงานโดย เดอะ ฟินแล็บ และยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ตลอดระยะเวลาการอบรมที่ผ่านมา ทางบริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องมือทางดิจิทัล

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างสูงสุด ตามวิสัยทัศน์ของคณะท่านผู้บริหาร ที่เราต้องการจะจัดจำหน่ายเหล็กแผ่น เหล็กม้วน

รวมไปถึงเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนด และอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในทุกๆด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารใบ Certifiate หรือ ตอบข้อซักถามข้อมูลเชิงเทคนิค รวมไปถึงการวางแผนในการสั่งวัตถุดิบเพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างคุ้มค่า