โครงการ Smart Business Transformation

โครงการ Smart Business Transformation

ในงาน The FinLab Thailand Showcase วันที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัยชั้น 6 ของสยามพารากอนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทาง บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 1 ใน 15 บริษัท ที่ได้รับการเข้าสู่ระบบ Smart Business Transformation 2019 

โดยโครงการนี้ดำเนินการโดย บริษัท ฟิลิปแลงก์และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ (สสว.) 

ตลอดระยะเวลาการอบรมที่ผ่านมา บริษัท ทวีโชคพาณิช จำกัด ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆอย่างมากมาย

เพื่อนำไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ในสายตาของคณะผู้บริหารที่เราต้องการจะจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นเหล็กม้วน

โครงสร้างรูปแบบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนดและอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในทุกๆด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านใบแจ้งหนี้หรือตอบข้อซักถามข้อมูลทางเทคนิครวมไปถึงการวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างคุ้มค่า