Technical Knowledge


DEFORMED BAR : STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

DEFORMED BAR : STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง) มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง เหมาะสำ Read More

ROUND BAR : STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

ROUND BAR : STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้น หรือเหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการ Read More

EQUAL ANGLE : STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

EQUAL ANGLE : STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

เหล็กฉาก (Equal Angle) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน, หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็ Read More