Technical Knowledge


CHANNEL: STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

CHANNEL: STANDARD & APPLICATION l 20 Nov. 12

เหล็กรางน้ำ (Channel) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน, หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็ Read More

I BEAMS : Dimensions and Properties l 20 Nov. 12

I BEAMS : Dimensions and Properties l 20 Nov. 12

เหล็กไอบีม (I-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เกรด SS400 ความยาวมาตรฐาน 6 M มีลักษณะมุมลบเหลี่ยมจากแกนกลางมาที่ Read More

H BEAMS : Dimensions and Properties l 20 Nov. 12

H BEAMS : Dimensions and Properties l 20 Nov. 12

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เกรด SS400 ความยาวมาตรฐาน 6 M มีลักษณะมุมตัดเป็นฉาก สามารถต้านทาน Read More